Regulamin

Regulamin sklepu internetowego kabi.com.pl

 1. W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.kabi.com.pl zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  Sprzedawca – Durasan Trading Sp. z o. o. , z siedzibą w Warszawie (00-697),  Al. Jerozolimskie 65/79, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, legitymująca się NIP 5671805868,  REGON 140479801, wysokość kapitału zakładowego: 18.768.000,00 PLN, e-mail: sklep@kabi.com.pl.
  „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.kabi.com.pl oraz jej podstronach,
  „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
  „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
  „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.   Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta, a także skorzystania z usługi Newsletter.
 2. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 3. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 4. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po założeniu Konta albo bez jego zakładania z tym zastrzeżeniem, że dokonanie zakupu bez zakładania Konta możliwe jest wyłącznie w przypadku wyboru osobistego odbioru zamówionych towarów w Punkcie Odbioru Towarów.
 5. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 – § 11 Polityki Prywatności i Plików Cookies. III. Założenie Konta.
 6. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja” w górnej części strony internetowej www.kabi.com.pl. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu.
W trakcie zakładania Konta, można od razu wypełnić dane niezbędne przy każdorazowym składaniu zamówienia na towar. Po zaznaczeniu odpowiedniej rubryki, należy wypełnić stosowny formularz i podać w nim:
w przypadku Konta osoby fizycznej: imię, nazwisko oraz adres;
w przypadku Konta firmowego, oprócz danych wskazanych w pkt a, również firmę oraz NIP.
Możliwe jest również podanie innego niż wskazanego w formularzu, adresu wysyłki po zaznaczeniu odpowiedniej rubryki.
Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
Kliknięcie przycisku „Zakładam konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności i plików cookies.
Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu siódmego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

 1. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 2. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania produktów do Schowka.
 3. Formularz znajdujący się w polu „Newsletter” stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
  Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi Newsletter powinna wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu e-mail.
  Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 4. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta przed przystąpieniem do składania zamówienia albo w jego trakcie.
  Złożenie zamówienia możliwe jest również bez zakładania Konta.
  Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

12. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, zmiany ilości poszczególnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość kontynuowania zakupów klikając w ikonę „Kontynuuj zakupy” albo przystąpić do finalizowania składania zamówienia klikając ikonę „Przejdź do koszyka”.
Po kliknięciu ikony „Przejdź do koszyka”, Klient przystępuje do wyboru sposobu dostawy i płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Łącznie do zapłaty” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy i płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej”.
Jeżeli Klient posiada Konto to powinien się do niego zalogować w rubryce „Mam już konto w www.bravat.pl/sklep/”, jeśli nie zrobił tego przed przystąpieniem do składania zamówienia i kliknąć ikonę „Dalej”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, powinien przystąpić do jego założenia klikając ikonę „Dalej” znajdującą się w rubryce „Jestem tu pierwszy raz”. Wyświetli się wówczas formularz z miejscem na podanie adresu e-mail, hasła i numeru telefonu. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
W przypadku, gdy Klient wybierze opcję osobistego odbioru towarów w Punkcie Odbioru Towarów, do złożenia zamówienia konieczne jest podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu w rubryce „Zrób szybkie zakupy z odbiorem osobistym”, a następnie kliknąć ikonę „Dalej”.
W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta z odbiorem osobistym zamówionych towarów w Punkcie Odbioru Towarów albo wraz ze złożeniem zamówienia będzie chciał założyć Konto, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej” w celu podsumowania zamówienia. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie przez Klienta wobec Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
Jeżeli Klient wybrał opcję założenia Konta, wówczas kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie umowy o założenie Konta. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. Postanowienie § 7 ust. 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania przez kliknięcie przycisku „Zmień” lub „Wróć”.
Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą zakupu towarów znajdujących się w koszyku. Sprzedawca prześle także do Klienta e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.
Następnie Sprzedawca e-mailem, wysłanym na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Koncie lub w zamówieniu, poinformuje Klienta, czy ofertę przyjmuje, czy też nie ma możliwości jej przyjęcia. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, wówczas z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.

13. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w sposób wybrany przez niego spośród następujących:
odbiór osobisty
transport własny Sprzedawcy
przesyłka kurierska.
Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
gotówka – w przypadku osobistego odbioru
przelew lub pobranie – w przypadku wyboru dostawy transportem własnym Sprzedawcy lub przesyłką kurierską.
Ze względu na fakt, że sposoby, terminy oraz wysokość opłat za dostarczenie towarów oraz koszty związane z wybraną formą płatności są uzależnione od gabarytów towaru, są one określane każdorazowo przy składaniu zamówienia.
Koszty związane z dostarczeniem towarów ponosi Klient.

14. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
Zwroty i reklamacje.

15. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem www.ireklamacje.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są:
rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – od chwili takiego połączenia
rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@kabi.com.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
Czas trwania umowy o założenie Konta.

17. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony. 18 Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres sklep@kabi.com.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. VII. Postanowienia końcowe. 19 W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym. 20 Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://kabi.com.pl/regulamin/